Projekt Komprax

Práca s regionálnymi informáciami v knižnici, tak znel názov projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ ako Malý projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť Národného projektu Komprax - Kompetencie pre prax.

Študenti Gymnázia v Kysuckom Novom Meste na prvom stretnutí v mestskej knižnici dňa 12.1. 2015 sa naučili formulovať informačneú požiadavku, potom definovať rôzne typy informačných zdrojov, tie následne vyhľadať prostredníctvom online katalógu knižnice. Získané informačné zdroje si odniesli študenti domov a ich ďalšou úlohou jbolo kriticky zhodnotiť získané informácie a spracovať ich do požadovanej doby. Všetky informačné zdroje pochádzali z nášho fondu regionálnej literatúry a výstupom bolo nielen získanie nových informácií z oblasti regionálneho kultúrneho dedičstva ale aj ich prezentácia. 

Na druhom stretnutí v januári 2016 prítomní študenti postupne referovali a informovali spolužiakov o historickom jadre Kysuckého Nového Mesta, Ich práce a fotografie sme pozbierali, pretože boli základným podkladom na spracovanie a vydanie materiálu – mapy o kultúrnom dedičstve mesta. Toto druhé stretnutie bolo teda zamerané na kompetenciu informačnej gramotnosti - prezentáciu získaných a informácií a v súčasnej dobe aktuálnu kompetenciu, ktorú sa študenti vďaka projektu naučili - legálne a etické využívanie informácií. 

Dotazníkom sme na záver preverili úspešnosť práce študentov s regionálnymi informáciami a zistili sme, že každý prítomný vedel viac ako predtým.