Projekt Zážitkové čítanie v knižnici

Predmetom projektu Zážitkové čítanie v knižnici boli edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže prostredníctvom kultúrno – osvetových aktivít, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací a kultúrno-spoločenský rozmer s prihliadnutím na oblastnú a regionálnu kultúru. Cieľom týchto aktivít bol rozvoj osobnosti dieťaťa na primárnom stupni vzdelávania zameraný na rôzne oblasti. Obsah edukačných aktivít bol adekvátny celkovému rozvoju dieťaťa s prihliadnutím na jeho emocionálnu stránku a učenie sa prostredníctvom zážitku, čiže zážitkové učenie. Ďalším cieľom aktivít bola tvorba a prehlbovanie pozitívneho vzťahu k literatúre a k čítaniu ako takému.

V rámci projektu sa zrealizovali štyri aktivity. Prvá bola zameraná na ochranu životného prostredia formou separovania odpadu prostredníctvom rozprávkového motívu škriatkov. Ďalšie dopoludnie bolo venované Včielke Maji, ktorá je symbolom usilovnosti a vytrvalosti. O vílach sa dozvedeli deti na treťom podujatí projektu od knihovníčky, o starostlivosti o zúbky od dentálnej hygieničky. Záver bol venovaný tradičným remeslám, konkrétne medovnikárstvu.

Všetky aktivity boli spojené s diskusiou s regionálnym osobnosťami -  včelárom, dentálnou hygieničkou, medovnikárkou a pracovníčkou mestského úradu. Zážitok bol doplnený tvorivou aktivitou a upevňovanie vedomostí powerpointovou prezentáciou.

V trende organizovať zážitkové čítania bude knižnica pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Pre ich hravé zvládnutie bola zakúpená interaktívna tabuľa, projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.