Cenník služieb a poplatkov

1 ročný členský poplatok čitateľov

- dospelí 3 €

- deti do 15 rokov, dôchodcovia, študenti, MD 2 €

- nezamestnaní 1,80 €

- právnická osoba (kultúrna, sociálna, vzdelávacia org.) Zdarma

- iná právnická osoba 2,65 €
2 jednorázový používateľ 0,10 €
3 neoznámenie zmeny adresy a mena 0,50 €
4 náklady spojené so zabezpečením MVS – 2 ks Fakt. náklady + 2,50 €

- kópia periodika zabezpečená cez MVS 0,30 € + 0,10 € Sk/A4

- náklady spojené so zabezpečením MMVS Faktúrované náklady
5 rezervovanie knižničných dokumentov

- písomné oznámenie Poštovné + 0,10 €

- telefonické oznámenie 0,30 €
6 znovuvystavenie čitateľského preukazu 0,10 €

- s čiarovým kódom 0,40 €   
7 náhrada za nevrátené, zničené alebo poškodené dokumenty

- kniha stratená Peňažná hodnota + 2 €

- čiastočne poškodená kniha 1,30 €

- úplne poškodená kniha Hradí sa ako nevrátená
8 náhrada za poškodenie čiarového kódu 0,35 €
9 pripojenie do sieť Internetu*

- 15 min. 0,30 €
10 používanie PC na osobné účely (písanie listov, školských prác a pod.)*


- 10 min. 0,20 €
11 tlač textu a iných výstupov cez tlačiareň A4 0,10 €
12 nedodržanie výpožičnej lehoty

- bez písomného upozornenia 0,25 €

- 1. písomná upomienka Poštovné + 0,20 €

- 2. písomná upomienka Poštovné + 0,50 €

- 3. písomná upomienka Poštovné + 1 €

- predžalobná upomienka Poštovné + 1,70 €
13 rešerš z vlastného knižničného fondu a externých databáz 2,50 € + poštovné
14 laminovanie

- A4 0,40 €

- A5 0,20 €
15
- scanovanie 1 dokument, strana 0,40 €
16
- reprodukcia textu A4 0,10 €

*Počas trvania projektu Internetizácia knižníc je prístup do siete Internetu a používanie pc na osobné účely zdrama.