Kultúrno spoločenské podujatia

 • informačná výchova
 • tematické výstavy pre deti a mládež
 • slávnostný zápis prvákov
 • besedy so spisovateľmi a prečítaných knihách so žiakmi ZŠ a SŠ
 • zimná a letná súťaž
 • tematické besedy s literárnymi krúžkami a pod. (Les ukrytý v knihy, Deň ľudovej rozprávky...)
 • rozprávkové dopoludnia s deťmi MŠ
 • literárne kvízy a súťaže 
 • zážitkové čítanie podľa ponuky
 • ankety (Zlatá rybka, Kniha Kysúc)
 • tvorivé dielne usporiadané k sviatkom (Vianoce, Veľká noc, sv. Valentín a pod.)
 • v spolupráci s KOS Čadca výstavy fotografií a obrazov
 • v spolupráci s CVČ KNM literárne a výtvarné výstavy, prednesy poézie a prózy
 • v spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha prednes poézie a prózy k výročiu narodenia D. Poľského
 • v spolupráci so ZŠ prednes poézie a prózy v anglickom jazyku
 • v spolupráci s ÚŽS KNM prednes poézie a prózy žien Vansovej Lomnička
 • v rámci Jašíkových Kysúc beseda so spisovateľmi
 • iné príležitostné podujatia (Galéria slávnych prstov, Týždeň slovenských knižníc, Medzinárodný deň školských knižníc, Strom čitateľov a pod.)