Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská knižnica Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Knižničný a výpožičný poriadok

KNIŽNIČNÝ PORIADOK
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.
2. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste a na svojej webovej stránke.
3. Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste je univerzálnou knižnicou mesta. Jej zriaďovateľom je Mesto Kysucké Nové Mesto. Knižnica je súčasťou Mesta Kysuckého Nového Mesta.
4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej služieb) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šírením všetkých druhov nosičov vrátane mestských a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať, sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia.

Článok 2
Záväznosť knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby v budove na Belanského ulici č. 9 v Kysuckom Novom Meste.

Článok 3
Knižničný fond

1. Knižničný fond knižnice tvoria:
a) primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty, elektronické dokumenty, spoločenské hry,
b) sekundárny fond: katalógy (elektronické), bibliografie.
2. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom Mesta Kysuckého Nového Mesta (Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov). Každý používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 4
Služby knižnice

1. Knižnica poskytuje základné, špeciálne a doplnkové služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne a doplnkové služby sa môžu poskytovať za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.
2. Základné služby knižnice sú:

 • výpožičné služby prezenčné (v knižnici),
 • výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice),
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov,
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií.
 • kultúrno-vzdelávacie a spoločenské

3. Špeciálne služby knižnice sú:

 • rezervovanie požadovaných dokumentov,
 • objednávanie dokumentov,
 • medziknižničné výpožičné služby,
 • zabezpečenie prístupu k externým elektronickým zdrojom informácií,
 • referenčné služby (Spýtajte sa knižnice),
 • rešeršné služby,
 • digitalizačné služby (EDO).

4. Doplnkové služby knižnice sú:

 • reprografické služby - kopírovanie (realizujú sa v zmysle ustanovení Autorského zákona 185/2015 Z .z. v znení neskorších predpisov),
 • laminovanie voľných listov,
 • scanovanie dokumentov,
 • poskytovanie pc na spracovanie informácií,
 • tlač výstupov z pc.

5. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek používateľov knižnice ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.
6. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie používateľov podľa veku, vzdelania a profesného zamerania.

Článok 5
Prístupnosť knižnice

1. Knižnica poskytuje svoje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.
2. Používateľ knižnice má na základe platného preukazu používateľa prístup do všetkých používateľských priestorov knižnice. Nie je oprávnený vstupovať do skladov, služobných a prevádzkových priestorov.
3. Zdravotne znevýhodneným sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.

Článok 6
Základné práva a povinnosti používateľa knižnice

1. Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok, ďalšie smernice a zachovávať pokyny pracovníkov knižnice.
2. Používateľ je povinný odložiť si tašky a kabáty na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok, čistotu a správať sa disciplinovane.
3. Vstup do knižnice nie je povolený používateľovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať potraviny, alkohol a fajčiť.
5. V priestoroch knižnice sa zakazuje používať mobilné telefóny, vstupovať na kolieskových korčuliach a vnášať do priestorov knižnice bicykle a vodiť psov.
6. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený používateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a používateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným používateľom na obtiaž.
7. Používateľ má právo podávať ústne a písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Článok 7
Registrácia používateľa

1. Registrovaným používateľom knižnice sa môže stať:
a) každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať,
b) príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.
2. Používateľom služieb knižnice môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným používateľom knižnice, a ktorý písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie preukazu používateľa (napr. poskytovanie faktografických a bibliografických informácii atď).
3. Občan sa stane používateľom knižnice vydaním preukazu používateľa. Podpísaním prihlášky za používateľa vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
4. Osobné údaje bude knižnica spracovávať v súlade s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Informácie pre dotknuté osoby – používateľov mestskej knižnice je prílohou č. 2 tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

Článok 8
Preukaz používateľa

1. Preukaz používateľa sa vystavuje:
a) občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom. Od nezamestnaných sa vyžaduje potvrdenie o evidencii na úrade práce. U detí do 16 rokov sa vyžaduje aj potvrdenie zákonného zástupcu o prevzatí zodpovednosti a súhlas so pracovaním osobných údajov,
b) občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu,
c) právnym osobám po vyplnení prihlášky za používateľa podpísanej oprávneným pracovníkom.
2. Platnosť preukazu používateľa sa obnovuje každých 365 dní na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1.
3. Za vystavenie a obnovenie preukazu používateľa platí používateľ registračný poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
a) odhlásením používateľa,
b) neobnovením členstva po 365 dňoch,
c) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne. Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.
5. Používateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej používateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť používateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.
6. Preukaz používateľa je doklad, ktorý oprávňuje používateľa využívať všetky služby knižnice a jej dislokovaných pracovísk. Je neprenosný. Môže ho používať iba používateľ, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz používateľa na overenie jeho totožnosti a zadržať preukaz používateľa, ktorý bol zneužitý.
7. Za zneužitie preukazu používateľa zodpovedá jeho držiteľ. Stratu preukazu používateľa je používateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový preukaz používateľa sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1. Za vydanie nového preukazu používateľa zaplatí používateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku služieb a poplatkov tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
8. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, používateľ hradí všetky s tým spojené náklady.

Článok 9
Výpožičný čas

Priestory knižnice určené pre používateľov služieb sú prístupné v tomto čase:
1. a) Oddelenie pre dospelých
pondelok-piatok od 9.00 hod. do 18.00 hod.
sobota od 9.00 hod. do 12.00 hod.
nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja zatvorené
b) Oddelenie pre deti a mládež
pondelok-piatok od 10.00 hod. do 18.00 hod.
sobota zatvorené
nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja zatvorené
2. Letný výpožičný čas. Platí od 01.07. do 31.08. bežného roku.
a) Oddelenie pre dospelých
pondelok-piatok od 9.00 hod. do 17.00 hod.
sobota, nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja zatvorené
b) Oddelenie pre deti a mládež
pondelok-piatok od 10.00 hod. do 17.00 hod.
sobota, nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja zatvorené
3. Knižnica si vyhradzuje právo úpravy výpožičného času spravidla počas prázdnin a sviatkov.

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
Článok 10
Druhy výpožičiek

1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovým možnosťami, metodikou výpožičných služieb, požiadavkami na ochranu knižničného fondu a Občianskym zákonníkom.
2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (do študovní a čitární).
3. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
4. Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:

 • dokumenty potrebné pre dennú prevádzku knižnice (príručkové fondy),
 • dokumenty zaradené do fondov študovní a čitární,
 • dokumenty, ktorých požičiavanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi (fašistická, rasistická, pornografická literatúra a pod.),
 • noviny a časopisy aktuálnej periodicity,
 • dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, pri ktorých to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica.

Článok 11
Zásady vypožičiavania

1. Knižnica požičiava používateľovi dokument iba po predložení platného preukazu používateľa.
2. Používateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 7 dokumentov. Knižnica má právo regulovať počet naraz vypožičaných knižničných jednotiek.
3. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 61 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát o ďalších 30 dní od dátumu predlžovania.
5. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
a) používateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky),
b) dokument si rezervoval iný používateľ.
6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.
7. Vypožičaný dokument si môže používateľ rezervovať, voľný dokument si môže objednať. Ak ten istý dokument žiada viac používateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie/objednávky. Knižnica informuje používateľa o možnosti prevzatia rezervovaného/objednaného dokumentu.
8. Doba rezervácie dokumentov je 14 pracovných dní od oznámenia o rezervácii, doba rezervácie objednaného dokumentu je 5 dní.
9. Používateľ môže vrátiť knihy aj do bilioboxu, ktorý je umiestnený na Námestí slobody. Knižničné jednotky vrátené cez bibliobox budú odpísané z používateľského konta v najbližší pracovný deň. Používateľ je povinný si skontrolovať odpísanie kníh na svojom konte a zistené nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne. Pokiaľ má používateľ vygenerované sankčné poplatky (upomienky), je povinný ich uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice. Dokumenty treba vkladať do biblioboxu tak, aby sa nepoškodili. Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom biblioboxu.

Článok 12
Evidencia výpožičiek

1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičiavania konkrétnemu používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému.

Článok 13
Ručenie používateľa za vypožičaný dokument

1. Používateľ je povinný:
a) Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky hneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu,
b) Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.
2. Používateľ osobne zodpovedá za vypožičané dokumenty a nesmie ich vypožičiavať ďalším osobám.

Článok 14
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

1. Ak používateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorenie bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie.
2. Knižnica posiela používateľovi maximálne tri upomienky. Štvrtou upomienkou je výzva na vrátenie dokumentu pred podaním žaloby. Po zaslaní prvej upomienky má používateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené. Poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty sú určené v Cenníku služieb a poplatkov Knižničného a výpožičného poriadku.
3. Ak používateľ nevráti dokument ani po štvrtej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady používateľ, resp. jeho zákonný zástupca.

Článok 15
Straty a náhrady

1. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:
a) dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,
b) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice,
c) finančnou úhradou za nevrátený dokument (spôsob úhrady je stanovený v Cenníku služieb a poplatkov Knižničného a výpožičného poriadku).
3. O spôsobe náhrady nevráteného dokumentu alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica. Ak používateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, knižnica si uplatňuje voči nemu svoje nároky na súde.

Článok 16
Medziknižničná výpožičná služba

1. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (ďalej MVS).
2. Ak používateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho kópie z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS.
3. Na požiadanie používateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, alebo kópiu článku z periodika, ktoré sa nenachádzajú vo fonde žiadnej knižnice Slovenskej republiky, zo zahraničnej knižnice prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej MMVS).
4. Pri výpožičkách MVS a MMVS musí používateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky zásady stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.
5. Výpožičky MVS a MMVS a kópie článkov musí používateľ uhradiť vo výške, ktorú určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

PORIADOK ŠTUDOVNÍ A ČITÁRNÍ
Článok 17
Práva a povinnosti používateľa v študovniach a čitárňach

1. Knižnica poskytuje svoje služby v študovniach a čitárňach na prvom a druhom podlaží budovy č.9 na Belanského ulici.
2. Využívať služby študovní a čitární môže používateľ s platným preukazom používateľa alebo jednorazový používateľ v zmysle Cenníka služieb a poplatkov Knižničného a výpožičného poriadku.
3. Používateľ má v študovni právo využívať:
- fond študovne na prezenčné štúdium,
- využívať služby internetu.
4. Používateľ je povinný pri príchode a odchode zo študovne predložiť službukonajúcemu pracovníkovi vlastné dokumenty a dokumenty prinesené z iných oddelení knižnice.
5. Používateľ je povinný pred odchodom zo študovne odložiť použité dokumenty na miesto, prípadne ich vrátiť službukonajúcemu pracovníkovi.
6. Do dokumentov z fondov študovní sa nesmú robiť žiadne zásahy, ani sa nesmú žiadnym spôsobom poškodzovať. Ak je používateľ v študovni pristihnutý pri akomkoľvek poškodzovaní dokumentu, musí nahradiť škodu podľa rozsahu poškodenia.
7. Používateľ môže podať návrh na doplnenie fondu študovne a čitárne službukonajúcemu pracovníkovi.

Záverečné ustanovenia

1. Prílohou č. 1 Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje vedúci knižnice. Cenník služieb a poplatkov schvaľuje mestské zastupiteľstvo mesta Kysucké Nové Mesto.
2. Prílohou č. 2. Knižničného a výpožičného poriadku sú Informácie pre dotknuté osoby – používateľov mestskej knižnice podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov.
3. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť vedúci knižnice alebo ním poverený pracovník.
4. Ruší sa predchádzajúci Knižničný a výpožičný poriadok z 1.1. 2006 a jeho dodatok č. 1 z 1.4.2014.
5. Tento Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto nadobúda účinnosť dňa 1.7.2018.


 

Príloha č. 2 knižničného a výpožičného poriadku

webygroup
ÚvodÚvodná stránka