Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská knižnica Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť WEBY GROUP zabezpečuje uloženie dát podľa bezpečnostného projektu.

Údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:

  • Registrácia úžívateľov za účelom odoberania infomailov Email hlásnik, odosielaných zo systému WEBY PORTÁL správcom portálu
  • Registrácia užívateľov za účelom odoberania SMS správ - SMS hlásnik
  • Registrácia užívateľov za účelom prispievania do registrovaných diskusií

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookie súbory?
Cookie je krátky textový súbor, ktorý sa ukladá do internetového prehliadača z navštívených webových stránok. Umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve. Nasledujúca návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a efektívnejšie..
Definícia Cookie vo Wikipédií
Na našich stránkach používame súbory cookie, aby sme skvalitnili naše služby.
Pozeraním našich stránok súhlasíte s používaním týchto súborov.
Súbory cookie môžete používať alebo zmazať podľa uváženia nastavením svojho internetového prehladača. Podrobnejší návod je uvedený nižšie.

Ako používame súbory cookie?
Súbory cookie, ktoré používame na našich stránkach sú „krátkodobé“ (po vypnutí prehliadača sa automaticky vymažú) a „dlhodobé“ (ostávajú uložené v prehliadači aj po vypnutí počítača.) Dlhodobé obsahujú nastavenia používateľa. Slúžia na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne na štatistické alebo reklamné účely.
 

Ako odmietnete používanie súborov cookie?
Odmietnutie používania súborov cookie je možné nastaviť vo Vašom internetovom prehliadači. Podľa toho, aký prehliadač používate, pozrite si spôsob nastavenia ukladania súborov cookies:

  • Pre prehliadač Chrome
  • Pre prehliadač Firefox
  • Pre Internet Explorer
  • Pre Android

Účinný nástroj pre správu súborov cookie nájdete aj na http://www.youronlinechoices.com/sk/

Vyhlásenie Mesta Kysucké Nové Mesto

Dňa 25.5.2018 nadobudli účinnosť nové právne predpisy upravujúce problematiku ochrany osobných údajov:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) známe aj pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation)
  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mesto Kysucké Nové Mesto ako prevádzkovatel' viacerých informačných systémov vyplývajúcich zo zákonných predpisov alebo zmluvných vzťahov, prípadne aj z udeleného súhlasu občanov venuje dlhodobú pozornost' ochrane osobných údajov. Mesto si plnilo všetky zákonné povinnostiv oblasti ochrany osobných údajov vyplývajúce z predchádzajúcej právnej úpravy zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údaj o v vrátane súvisiacich dvoch vykonávacích vyhlášok.
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy od 25.5.2018 Mesto Kysucké Nové Mesto bude aj naďalej postupovat' pri ochrane osobných údajov zodpovedne a bude dbat' na dodržiavanie bezpečnosti osobných údajov a chránit' práva občanov - dotknutých fyzických osob pred ich zneužitím. 

Informácie pre dotknuté osoby – používatelia mestskej knižnice

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 

                                  Informácie podľa § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Prevádzkovateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto
Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SR.
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hartel, primátor mesta

b)

Zodpovedná osoba (knižnica, médiá mesta)
PhDr. Dušana Šinalová
Tel: 0904 744995
dusana.sinalova@kysuckenovemesto.sk
Mestská knižnica Belanského 9,
024 01 Kysucké Nové Mesto

c)

Účel spracúvania osobných údajov
Mesto Kysucké Nové Mesto spracúva osobné údaje na účely poskytovania knižnično-informačných služieb používateľom Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto

Zákonnosť spracúvania osobných údajov
Mesto Kysucké Nové Mesto spracúva osobné údaje používateľov mestskej knižnice v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe zmluvných vzťahov – zmluvy o poskytnutí služieb

d)

Oprávnené záujmy
Oprávnené záujmy Mesto Kysucké Nové Mesto uplatňuje pri ochrane knižničného fondu ako majetku mesta, ako aj hospodárení s prostriedkami mesta

e)

Kategórie príjemcov
Mesto Kysucké Nové Mesto poskytuje zásadne údaje iba zákonom stanoveným príjemcom (orgány štátnej moci, vyššie územné celky).

f)

Mesto Kysucké Nové Mesto nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje používateľov mestskej knižnice  do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie

 

lnformácie podl'a čl. 13, ods. 2 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z

a)

Doba uchovávania osobných údajov  obsiahnutých v uzatvorených zmluvách s používateľmi mestskej knižnice je jeden rok od ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb

b)

Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov

c)

Dotknuté osoby majú právom kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby)

d)

Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

e)

Poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou – poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej účastníkom je používateľ mestskej knižnice

f)

Mesto Kysucké Nové Mesto nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov používateľov mestskej knižnice automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

lnformácie podl'a čl. 13, ods. 3 Nariadenia 2016/679 - GDPR § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. 

 

Mesto Kysucké Nové Mesto spracúva osobné údaje používateľov mestskej knižnice iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely

Vyhlásenie.

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov plne dodržiava zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých fyzických osôb.

 

webygroup
ÚvodÚvodná stránka