Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská knižnica Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Štatút

ŠTATÚT
MESTSKEJ KNIŽNICE KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Mesto Kysucké Nové Mesto na základe § 4, odst. 3, písmena h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 12, odst. 2, písmena a) zákona NR SR č.183/2000 Z. z. o knižniciach vydáva tento štatút Mestskej  knižnice Kysucké Nové Mesto.

§ 1
Právne postavenie knižnice

1. Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto je verejná univerzálna knižnice sa sídlom v Kysuckom Novom Meste v meštianskom dome č. 9 na Ulici Belanského.
2. Zriaďovateľom knižnice je Mesto Kysucké Nové Mesto.
3. Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka Mesta Kysucké Nové Mesto, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa. Knižnica je organizácia bez právnej subjektivity.
4. Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom knižnica spolupracuje s regionálnou knižnicou Kysuckou knižnicou v Čadci, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto.

§ 2
Poslanie knižnice

1. Knižnica utvára, spracováva a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby, a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne  stretnutia, besedy, súťaže, informačnú výchovu...).

§ 3
Sprístupnenie knižničných fondov

1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§ 4
Správa knižnice

1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom mesta zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa  pokynov zriaďovateľa vedúci knižnice.
2. Pracovníci knižnice sú pracovníkmi mesta. Pracovnoprávne vzťahy upravujú všeobecne záväzné predpisy, najmä Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zákon č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 5
Hospodárenie knižnice

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia mesta a je viazané na rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto. V rozpočte mesta sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh.
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom mesta. Knihovníci organizujú a spravujú zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom mesta.

§ 6
Záverečné ustanovenie

1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto.
2. Ruší sa predchádzajúci Štatút Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto zo dňa 1.3. 2003.
3. Zmeny a doplnenia tohto štatútu schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Štatút bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste, dňa 13. marca 2014 uznesením č. 14/2014 a účinnosť nadobúda dňom 1.4. 2014.

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka